Shkathtësitë ligjore dhe gjyqësore - Shkrimi dhe arsyetimi ligjor

Shkathtësitë ligjore dhe gjyqësore - Shkrimi dhe arsyetimi ligjor

Përshkrimi

• Procesi dhe parimet e të shkruarit mirë ligjor; • Procesi i të shkruarit; • Parimet e të shkruarit ligjor; • Shkrimi dhe arsyetimi ligjor përmes metodës IRAC, si dhe metoda “IRAC”; • Pyetje të Strukturuara; • Procesi Analitik; • Rëndësia dhe nevoja për procesin analitik; • Sfidat analitike; • Analiza e Shkruar Ligjore; • Struktura dhe përmbajtja e arsyetimit të aktgjykimit; • Udhëzime për Shkrimin dhe Arsyetimin e Aktgjykimeve

Objektivat

Si rezultat i këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin parimet e shkrimit të mirë ligjor; • Njohin metodat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor; • Hartojnë vendimet sipas metodës IRAC.

Vendi i mbajtjes

Akademia e Drejtësisë