Procedura Kontestimore - pjesa e dytë

Procedura Kontestimore - pjesa e dytë

Përshkrimi

Procedura kontestimore-pjesa e dytë, përmban dispozita ligjore që rregullojnë çështjet e rrjedhës së procedurës në gjykatën e shkallës së parë dhe at: duke filluar prej paraqitjes së padisë në gjykatë, bashkëndërgjyqësisë, pjesëmarrja e personit të tretë në kontest-procedurë, ndërprerja dhe pushimi i procedurës kontestimore, ndihma juridike, mosrespektimi i gjykatës, sigurimi i kërkesëpadisë, mjetet provuese dhe marrja e provave, përgatitja e shqyrtimit kryesor, ndërmjetësimi dhe pajtimi gjyqësor, shqyrtimi kryesor dhe shpenzimet e procedurës kontestimore.

Objektivat

As përfundimit të këtij cikli mësimor-trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptimin e plotë të Procedurës Civile me tri tërësitë e saj dhe atë procedurën kontestmore, jo kontestimore dhe përmbarimore; - Zgjerojnë njohurit për rrjedhën e mirëfillt të procedurës kontestimore në gjykatën e shkallës së parë në pajtueshmëri me risit e Ligjit për Procedurën Kontestimore të Republikës së Kosovës;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Hasan Shala

  • 19 Prill