E drejta administrative

E drejta administrative

Përshkrimi

Duke pas parasysh se ky modul përfshin një gamë të gjerë të normave juridike, në pjesën e par do të shtjellohen temat që i përkasin procedurës administrative dhe nxjerrjes së aktit administrativ e që i përket organeve të administratës por shume e rëndësishme edhe për gjyqtaret që do të punojnë në lëmin administrative, ndërsa pjesa tjetër do të përfshij konfliktin administrativ në përgjithësi e që zhvillohet pranë gjykatës kompetente administrative e që përfshin seancën e shqyrtimit kryesor dhe marrjen e aktgjykimit ne shkallën e parë si dhe mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike gjithnjë sipas Ligjit për Konfliktet Administrative.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që: • Njohin nocionin e së drejtës së procedurës administrative; • Identifikojnë dallimet në mes të procedurës administrative dhe procedurave tjera; • Interpretojnë drejtë parimet themelore në të cilat bazohet Ligji për Procedurën Administrative; • Zgjerojnë njohurit lidhur me kompetencën, delegimin e kompetencës, zëvendësimin dhe zgjidhjen e konfliktit për kompetencë të organeve të administratës publike gjatë ushtrimit të veprimtarisë administrative; • Njohin procedurën administrative që duhet ta zhvillojnë organet kompetente në kuptimin e përgjithshëm dhe nxjerrjen e aktit administrativ;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Enver Peci

  • 11-25 Maj