E drejta e detyrimeve

E drejta e detyrimeve

Përshkrimi

Ky modul është përgatitur shprehimisht për gjyqtarët e posa emëruar të cilët do të bëhen pjesë e Sistemit Gjyqësor të Kosovës. Moduli synon që gjyqtarëve të posa emëruar tu ofrojë një ndihmesë në avancimin e njohurive të tyre lidhur me aspekte teorike nga E drejta e detyrimeve e posaçërisht do të ndihmojë në zbatimin praktik të këtyre njohurive.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Avancojnë njohuritë e tyre lidhur me problematikat nga e drejta e detyrimeve; - Hartojnë kontratat e detyrimeve; - Hartojnë paditë nga e drejta e detyrimeve; - Hartojnë aktgjykimet nga e drejta e detyrimeve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Rafet Haxhaj

  • 03-01 Maj