Kodi Penal - pjesa e veçantë (Veprat penale nga kapitulli i XXIX)

Kodi Penal - pjesa e veçantë (Veprat penale nga kapitulli i XXIX)

Përshkrimi

Në këtë prezantim pjesëmarrësve do tu shpjegohen veprat penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, asgjësimit, dëmtimit ose heqja e instalimeve publike, punimet ndërtimore të kundërligjshme, rrezikimi i trafikut publik, për shkak të dehjes dhe mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësitë e trafikut publik. Pjesëmarrësit do të kenë mundësin që t’i dëgjojnë elementet e çdo vepre penale veç e veç, ngjashmëritë mes tyre, dallimet dhe interpretimi i drejtë ligjor i këtyre veprave penale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantim trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Shpjegojnë veprat penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, asgjësimit, dëmtimit ose heqja e instalimeve publike dhe punimet ndërtimore të kundërligjshme, rrezikimi i trafikut publik, për shkak të dehjes dhe mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësitë e trafikut publik, - Dallojnë elementet e çdo vepre penale, ngjashmëritë dhe dallimet në mes tyre, - Bëjnë interpretimin e drejtë ligjor të këtyre veprave penale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Reshat Millaku

  • 17 Prill