E drejta ekonomike

E drejta ekonomike

Përshkrimi

Aplikimi i formave alternative për zgjidhje të kontesteve (Arbitrazhi dhe Ndërmjetësimi) është e një rëndësie të veçantë pasi që rrisin sigurinë juridike dhe mundësojë tërheqjen e investimeve të huaja aq të nevojshme për zhvillimin e ekonomik, sepse në botën bashkëkohore të afarizmit bizneset janë të pritura për t`i zgjidhur kontestet e tyre jashtë procedurave gjyqësore.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Kuptojnë se çka përfshin Zgjidhja Alternative e Kontesteve (ZAK); • Zgjerojnë njohurit lidhur me Arbitrazhin – llojet dhe karakteristikat si dhe kompetencat e gjykatës lidhur me arbitrazhin; • Zbatojnë drejtë procedurën e njohjes, ekzekutimit të vendimeve të arbitrazhit dhe procedurës sipas kërkesës për anulimin e vendimit të arbitrazhit; • Zbatojnë drejtë procedurën dhe kompetencat e gjykatës për shqyrtimin e vlefshmërisë së marrëveshjes së arbitrazhit; • Kuptojnë se çka përfshin Ndërmjetësimi – llojet dhe karakteristikat; • Njohin marrëveshjen për ndërmjetësim dhe ekzekutimin e saj.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Mahir Tutuli

  • 14 Qershor