E drejta e pronësisë

E drejta e pronësisë

Përshkrimi

E drejta e pronësisë është e drejtë sendore që përmban në vehte autorizime ma të gjëra me rastin e shfrytëzimit dhe të disponimit me një send. E drejta e pronësisë për nga përmbajtja e saj titullarit garanton pushtetin ma të lartë mbi sendin. E drejta e pronësisë është e pakufizuar, përveç me ligj është e kufizuar si edhe për të mire të interesit publik, kur këtë shprehimisht parasheh ligji.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njohin të drejtën e pronësisë me autorizimet që e ka e drejta e pronësisë; - Identifikojnë kufizimet e përgjithshme dhe të veçanta të së drejtës së pronësisë; - Njohin të drejtën fqinjësore dhe imisionet si rregullator për kufizimin e drejtës së pronësisë; - Dallojnë të drejtën fqinjësore dhe servitutet sendore; - Aplikojnë në praktikë rastet që kanë të bëjnë me autorizimet e drejtës së pronësisë dhe kufizimet e saja.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Erdogan Haxhibeqiri

  • 14 Qershor