E drejta pronësore

E drejta pronësore

Përshkrimi

Në këtë sesion do të shpjegohet e drejta e ndërtimit sipas LPDTS. Ky ligj të drejtën e ndërtimit e përkufizon si në vijim: ”e drejta e ndërtimit është e drejtë për të pasur pronësi në ndërtesë, mbi ose nën sipërfaqen e paluejtshmërisë që ekziston ose do të ndërtohet.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Thellojnë njohurit rreth të drejtës së ndërtimit si institutit të ri të së drejtës sendore, se si duhet të krijohet një e drejtë ndërtimi; - Fitojnë njohuri për përmbajtjen dhe shuarjen e një të drejte ndërtimi; - Fitojnë njohuri se si të zbatohet ligji aktual në praktikë; - Marrin njohuri nga praktika gjyqësore lidhur me këto konteste.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Erdogan Haxhibeqiri

  • 12 Korrik