Arsyetimi i vendimeve gjyqësore

Arsyetimi i vendimeve gjyqësore

Përshkrimi

Në këtë sesion do paraqitët një prezantim i shkurtër i aplikimit të metodës IRAC në arsyetimin dhe shkrimin ligjor të vendimeve në çështje civile, veçanërisht në procedurën kontestimore.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Aplikojnë metodën IRAC në arsyetimin dhe shkrimin e vendimeve nga procedura kontestimore, - të kuptojnë kërkesat e ligjit të procedurës kontestimore për hartimin e vendimeve gjyqësore dhe të aplikojnë metodën IRAC pa cenuar kërkesat e ligjit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Albert Zogaj

  • 12 Korrik