Arsyetimi i vendimeve gjyqësore

Arsyetimi i vendimeve gjyqësore

Përshkrimi

Në këtë leksion do të trajtohet secili hap-element i arsyetimit të aktgjykimi sipas kërkesave të LPK-së. Sigurish gjatë diskutimit do të merren për shembuj raste dhe situata të ndryshme nga praktika e gjykatave tona.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Hartojnë në mënyrë të pavarur aktgjykimin si në aspektin formal ashtu edhe atë përmbajtjesor; - Kuptojnë se në arsyetimin e aktgjykimit duhet të ndiqet një kronologji e cila diktohet nga kërkesat e ligjit por dhe nga specifikat e çështjes për të cilën vendoset;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Albert Zogaj

  • 11-12 Tetor