Organizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial

Organizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial

Përshkrimi

Gjatë këtij sesioni trajnues do të paraqiten njohuritë themelore për të kuptuar së çfarë është struktura dhe organizimi i sistemit të ri gjyqësor të Kosovës, sipas ligjit për gjykatat i cili ka hyrë në fuqi më datën 01.01.2013 dhe i ndryshuar me datë 28.05.2015, i shpallur me datë 15.06.2015

Objektivat

Pas realizimit të këtij moduli, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Identifikojnë dallimet në strukturën e sistemit të tanishëm gjyqësor, nga organizimi dhe struktura e gjyqësorit para hyrjes në fuqi të Ligjit për Gjykatat; • Dallojnë kompetencat e niveleve të ndryshme të gjykatave dhe kompetencat e Departamenteve të veçanta brenda tyre; • Zbatojnë procedurat gjyqësore në përputhje me kompetencën e gjykatave në të cilat punojnë;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Nehat Idrizi

  • 13 Korrik