Menaxhimi i rasteve

Menaxhimi i rasteve

Përshkrimi

Në këtë sesion pjesëmarrësit do të njoftohen me qëllimin e ekzistimit të gjykatës. Para prezantimit do të caktohen grupet punuese që të përmbledhin mendimet e tyre për të shprehur opinionet e tyre mbi rolin dhe qëllimin e ekzisimit të gjykatave si organet shtetërore.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Njohin rëndësinë e menaxhimit aktiv të lëndëve në gjykata; • Mësojnë për katër metodat themelore për menaxhimin e lëndëve; • Mësojnë strategjinë e udhëheqjes nga vija e parë; • Aplikojnë analizën e fushës së forcës (një teknikë për menaxhimin e ndryshimit); • Mësojnë parimet e menaxhimit të dalluar të lëndëve

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Vaton Durguti

  • 10-11 Tetor