Menaxhimi i rasteve

Moduli:

Nënmoduli:

Përshkrimi

Ky sesion do të përqendrohet në atë se si gjykatat me sukses mund të thyejnë ciklin e shtyrjeve të tepruara dhe kësisoj të arrijnë synimin e datave të ngurta dhe të besueshme të seancave dëgjimore. Në këtë sesion po ashtu do të diskutohet për rëndësinë e udhëheqësisë në caktimin dhe përmbushjes së qëllimeve në menaxhimin e lëndëve në një gjykatë

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Mësojnë përse shtyrjet e tepruara janë problematike; - Identifikojnë se si mund gjyqtarët të kontrollojnë shtyrjet; - Kuptojnë se si mund gjyqtarët të caktojnë një nivel të përshtatshëm për tej-rezervimet e seancave; - Kuptojnë cili është roli i udhëheqësisë në menaxhimin e lëndëve; - Identifikojnë nevojat për masat e performancës së gjykatës; - Kuptojnë se si mund të përdoren masat e performancës nga gjykatat;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Vaton Durguti

  • 17 Tetor