Ngritja e shkathtësive sociale

Moduli:

Nënmoduli:

Përshkrimi

Në këtë sesion do të trajtohen aspekte të ndryshme që kanë të bëjnë me komunikimin duke përfshirë llojet, format si dhe mjetet për realizimin e komunikimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njoftohen me karakteristikat dhe llojet e komunikimit; - Bëjnë dallimin midis komunikimit verbal dhe jo verbal; - Njohin rregullat e komunikimit të mirë si dhe - Njohin shkathtësitë e të dëgjuarit aktiv

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Fatmir Çollakaj

  • 14 Shtator