KEDNJ

KEDNJ

Përshkrimi

Në këtë sesion trajnues pjesëmarrësit do të njoftohen lidhur me Këshillin e Evropës, Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe për Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Do të flitet për historikun e tyre, kompetencat, përbërjen dhe dallimin me institucione dhe instrumente tjera të Evropës.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njohin Këshillin e Evropës, përbërjen dhe qëllimet; - Zbatojnë Konventën dhe protokollet e saj; - Kuptojnë funksionimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe kompetencat e saj; - Bëjnë dallimin në mes Këshillit të Evropës dhe Këshillit Evropian; - Dallojnë dy gjykatat supranacionale të Evropës;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Emine Kaçiku

Sevdije Morina

  • 12 Tetor