Etikë profesionale

Moduli:

Nënmoduli:

Përshkrimi

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me veprimtaritë gjyqësore, jo gjyqësore të gjyqtarëve në lidhje me ligjin dhe drejtësinë, parimet e përgjithshme, zbatimin e ligjit, gjykimi i drejtë dhe publik nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, me të drejtën e gjykatësve që të shkruajnë dhe të flasin, të japin leksione apo mësim, mundësinë e njohjes dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, mundësinë e shmangies së gjykatësit nga veprimtaria politike dhe anëtarësia në parti politike.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - njoftohen me veprimtaritë gjyqësore dhe jo gjyqësore të gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë; - njohin parimet e zbatimit të ligjit, gjykimin publik dhe të drejtë si dhe mos diskriminimin; - përshkruajnë veprimtaritë me të cilat kanë mundësi të merren gjykatësit; - diskutojnë për gjykatën e pavarur dhe të paanshme e krijuar me ligj; - njohin dhe respektojnë të drejtat dhe liritë e njeriut; - mësojnë për pamundësinë e pjesëmarrjes në veprimtari politike, apo anëtarësi në parti politike;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Albert Zogaj

Jetish Maloku

  • 16 Gusht