E drejta e BE-së

Moduli:

Nënmoduli:

Përshkrimi

Qëllimi i këtij sesioni trajnuesështë përfitimi i njohurive të pjesëmarrësve lidhur me katër lirit themelore të Bashkimit Evropian të cilat e përbëjnë tregun e përbashkët të BE-së. Përveç kësaj në këtë kapitull do të analizohen edhe aspektet lidhur me të drejtën e konkurrencës. Rrjedhimisht ky sesion u mundëson pjesëmarrësve njoftohen lidhur me mënyrën e aplikimit dhe interpretimit të së drejtës së BE-së kur kemi të bëjmë me funksionimin e tregut të përbashkët të BE-së .

Objektivat

Duke analizuar në detaje institucionet Bashkimit Evropian synohet që pjesëmarrësit në përfundim të këtij sesioni do të jenë në gjendje të: - Njohin në mënyrë më të detajuar konceptin e ‘tregut të brendshëm të BE-së; - Zbatojnë drejtë dispozitat e parapara me traktat dhe legjislacion sekondar lidhur me lirin e qarkullimit të mallrave; - Zbatojnë drejtë dispozitat e parapara me traktat dhe legjislacion sekondar lidhur me lirin e lëvizjes së personave; - Zbatojnë drejtë dispozitat e parapara me traktat dhe legjislacion sekondar lidhur me lirin e ofrimit të shërbimeve dhe qarkullimin e kapitali;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Emrush Ujkani

  • 14 Shtator