KEDNJ

KEDNJ

Përshkrimi

Ky modul trajton aspektet e përgjithshme të nenit 8 të Konventës – e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare. Ky modul do të trajtojë aspektin e përgjithshëm të nenit 8 të Konventës, gjegjësisht interpretimin e tij nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut dhe atë për natyrën e jetës private, natyrën e jetës familjare, privatësia, korrespodenca dhe vendbanimi. Gjithashtu në këtë modul do të interpretohet praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut lidhur me rastet e shqyrtuara të nenit 8 të Konventës.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Përkufizojnë nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; • Kuptojnë natyrën e jetës private; • Kuptojnë natyrën e jetës familjare; • Zbatojnë të drejtën e mbrojtjes së privatësisë së njeriut; • Analizojnë rastet e Gjykatës për të Drejtat e Njeriut në Strasburg lidhur me nenin 8 të Konventës Evropiane.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Emine Kaçiku

Sevdije Morina

  • 21 Maj