Aktakuza - procedura e shqyrtimit

Aktakuza - procedura e shqyrtimit

Përshkrimi

Kodi i Drejtësisë për të Mitur, ka përcaktuar sanksionet penale për këtë kategori të kryerësve dhe rregulla procedurale, duke përcaktuar mënyrën se si t’i qasemi trajtimit te kësaj kategorie ne procedurë pas kryerjes se veprës penale. Andaj ne këtë prezantim do të jepen shpjegime të detajuara ku pjesëmarrësit do të kenë mundësin të fitojnë njohuri, lidhur me mundësin e Prokurorit për paraqitjen e propozimeve për masa të caktuara, përmbajtjen e tyre dhe trajtimin e tyre nga ana e Gjykatës, si dhe do të kenë mundësi qe këto masa t’i zbatojnë me lehtë ne praktikë.

Objektivat

Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptojnë momentet e përgjegjësisë penale ndaj personave të mitur kur kryejnë vepra penale, - Zbatojnë procedurën përgatitore ndaj të miturit - Kuptojnë aktet akuzuese (masat) qe duhet të paraqiten ndaj këtyre kategorive të kryerësve të veprave penale; - Hartojnë propozimin e drejtë ndaj të miturit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Valdet Gashi

  • 18 Qershor