Kallëzimi penal

Kallëzimi penal

Përshkrimi

Në këtë modul do të flitet në përgjithësi mbi hudhjen e kallëzimit penal, për të gjitha bazat ligjore për hedhjen e kallëzimit penal dhe për aktvendimin mbi hudhjen e kallëzimit penal. Do të shpjegohen edhe pjesët përbërëse dhe forma e aktvendimit mbi hudhjen e kallëzimit penal dhe mundësitë e rihapjes së procedurës penale edhe pas marrjes së këtij aktvendimi.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Identifikojnë të gjitha rastet kur ka bazë të hudhet kallëzimi penal, - Hudhin kallëzimet penale brenda afatit kur shihet qartë se nuk ka bazë të fillojë procedura penale, - Hartojnë aktvendimet për hudhjen e kallëzimit penal në përputhje me dispozitat ligjore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Sevdije Morina

  • 18 Qershor