Vendi i ngjarjes dhe forenzika

Vendi i ngjarjes dhe forenzika

Përshkrimi

Prezantimi përmban pasqyrën e shkurtër të veprimeve të cilat duhet të ndërmerren në vend të ngjarjes, me qëllim te ruajtjes së gjendjes së gjetur në atë vend, si dhe sigurimit dhe gjetjes së gjurmëve dhe provave të mundshme.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Marrin udhëzimet elementare lidhur me kryerjen e këqyrjes në vend të ngjarjes, në mënyrë optimale; - Evitohen gabimet të cilat shpesh bëhen, ndërsa pasojat e tyre janë të pariparueshme dhe jo rrallë qojnë në dështimin e procedurës penale

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Merita Bina-rugova

  • 05 Shkurt