Provat në procedurën penale

Provat në procedurën penale

Përshkrimi

Në ketë modul do të jepen shpjegimet e nevojshme për kontrollet, sekuestrimet dhe ekspertimet, si mjete për kërkimin e provës, se cilat prova mund të sigurohen me këto veprime hetimore dhe kushtet formale që duhet përcjellë në procedurën e sigurimit të tyre.

Objektivat

Në përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje që të: - Shpjegojnë mjetet e provës siç janë kontrollet, sekuestrimet dhe ekspertimet; - Kategorizojnë llojet e provave të cilat mund të sigurohen me këto veprime hetimore; - Zbatojen drejtë këto masa hetimore në kërkim të provës duke i përfillur kushtet formale procedurale të cilat duhet respektuar me rastin e aplikimit praktik të tyre.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Bahri Hyseni

  • 13 Gusht