Provat në procedurën penale

Provat në procedurën penale

Përshkrimi

Gjatë këtij prezantimi do të trajtohen në mënyrë përmbajtjesore çështjet që rregullojnë dhe i referohen sigurimit të provave me anë të dëshmive të dëshmitarëve dhe deklarimit (mbrojtjes) të të pandehurit. Pjesëmarrësit nëpërmjet këtij propozimi do të njoftohen, a është i obliguar i pandehuri të deklarohet për veprën penale që i ngarkohet, cili subjekt procedural mund ta marrë në pyetje të pandehurin sipas KPP, procedurën për marrjen e dëshmisë së dëshmitarit, personat të cilët mund

Objektivat

Në përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Vlerësojnë se cilat janë provat personale dhe rëndësia e tyre në procedurë; - Identifikojnë format e marrjes së dëshmisë nga dëshmitari në fazën e hetimeve; - Kuptojnë rëndësinë e deklarimit të të pandehurit gjatë fazës së hetimeve; - Kuptojnë institutin e dëshmitarit bashkëpunues si provë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Bahri Hyseni

  • 14 Gusht