E drejta e BE

E drejta e BE

Përshkrimi

Qëllimi i këtij Moduli është përfitimi i njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve lidhur me institucionet e Bashkimit Evropian duke përfshirë edhe institucionet primare dhe sekondare. Ky Manual u mundëson gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës të njoftohen lidhur me mënyrën e organizimit, funksionimit si dhe përgjegjësinë e institucioneve të Bashkimit Evropian. Shtjellimi i institucioneve të BE-së do të bëhet edhe duke u shërbyer me raste të Gjykatës së Drejtësisë së BE-së

Objektivat

Duke analizuar në detaje institucionet Bashkimit Evropian synohet që pjesëmarrësit përmes këtij prezantimi: - të kuptojnë në mënyrë më të detajuar mënyrën e organizimit të institucioneve të BE-së; - të kuptojnë dhe dallojnë rolin e secilit institucion; - të kuptojnë përgjegjësit e secilit institucion si dhe mënyrën e funksionimit të tyre; - të ndërlidhin njohurit e fituara edhe me raste te gjykatës së drejtësisë së BE-së.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Emrush Ujkani

  • 13 Gusht