Ngritja e shkathtësive sociale të prokurorëve

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Ngritja e shkathtësive sociale të gjyqtarëve dhe prokurorëve

Përshkrimi

Në këtë sesion do të trajtohen aspekte të ndryshme që kanë të bëjnë me komunikimin duke përfshirë llojet, format si dhe mjetet për realizimin e komunikimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njoftohen me karakteristikat dhe llojet e komunikimit; - Bëjnë dallimin midis komunikimit verbal dhe jo verbal; - Njohin rregullat e komunikimit të mirë si dhe - Njohin shkathtësitë e të dëgjuarit aktiv

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Fatmir Çollakaj

  • 17 Shtator