Parashkrimi

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Parashkrimi

Përshkrimi

Në këtë sesion do të trajtohen çështjet lidhur me natyrën juridike të parashkrimit, kohëzgjatja për parashkrimin e ndjekjes penale sipas Kodi Penal të Republikës së Kosovës dhe specifikat tjera që përmban ky institut.

Objektivat

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë drejtë institutin e parashkrimit si dhe • Njohin konceptet themelore të këtij instituti

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Bashkim Hyseni

  • 17 Shtator