Etikë profesionale

Etikë profesionale

Përshkrimi

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me pavarësinë institucionale, dhe pavarësinë funksionale të gjyqtarëve, me vlerën juridike të saj. Gjithashtu mundësinë të njiheni edhe me dallimet në parimin e paanësisë, influencën ushtruar nga ekzekutivi dhe legjislativi si dhe me ndikimet nga faktor të jashtëm dhe të brendshëm.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njihen me pavarësinë institucionale, gjyqësore dhe prokuroriale – vlerat juridike të tij; - Zbatojnë pavarësinë funksionale; - Zbatojnë parimin e paanësisë; - Kundërshtojnë ndikimet nga faktor të jashtëm dhe të brendshëm si dhe - Kundërshtojnë ndikimet e marrëdhënieve familjare e shoqërore

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Jetish Maloku

  • 15 Tetor