Etikë profesionale

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Etikë profesionale

Përshkrimi

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me vlerën juridike e parimit të paanësisë, pastaj ndjenja të forta personale mbi çështjen ose palët, ndërhyrjet nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Gjithashtu në këtë modul ju keni mundësi të njiheni edhe me ndikimet nga interesat financiare ose personale

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njihen me paanësinë profesionale – vlera juridike e saj; - Mos shfaqin ndjenja të forta personale mbi çështjen ose palë; - Shmangin ndërhyrjet nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm; - Shmangin ndikimet nga interesat financiare ose personale

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Jetish Maloku

  • 16 Tetor