Menaxhimi i stresit

Menaxhimi i stresit

Përshkrimi

Stresi është tërësi e reagimeve emocionale, trupore dhe të sjelljes ndaj atyre kërkesave, sfidave dhe ngarkesave të cilave individi u nënshtrohet në rrethana të ndryshme të punës e jetës. Nëse parashtrohet pyetja se kush janë burimet e stresit apo stresorët atëherë mund të përgjigjemi se stresorët janë ngjarje ose forca të mjedisit që kërcënojnë ekzistencën e organizmit dhe mirëqenien. Stresorët e mjedisit ndikojnë drejtpërdrejte në natyrën dhe marrëdhëniet tona sociale dhe reflektojnë dukshëm në jetën tonë emocionale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njoftohen me karakteristikat dhe veçorit dalluese të personaliteteve të cilat do të jenë në raport me ta në cilësi të ndryshme; - Dallojnë elementet dhe faktorët influentues pozitiv dhe ata degjenerues negativ në socium dhe në ambientin e punës sidomos të cilët ndërlidhen me stresin dhe stresorët e ndryshëm; - Identifikojnë se cilët janë faktorët determinues te individi në sjellje devijante dhe kundërligjore;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Fatmir Çollakaj

  • 15 Tetor