Menaxhimi i stresit

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Menaxhimi i stresit

Përshkrimi

Ruajtja jo vetëm e shëndetit psikik e fizik por edhe e kondicionit profesional janë vlera koherente e të çmuara në përditshmërinë tonë jetësore. Kondicioni profesional është vështirë të ruhet përballë kësaj dinamike dhe ritmi të përshpejtuar jetësor. Së këndejmi zhvillimi i shkathtësive dhe përvetësimi i teknikave të ndryshme për ruajtjen e efiqencës profesionale është kërkesë dhe nevojë edhe për profesionin e prokurorëve dhe sfidat që i presin ata në kohën e ristratifikimit aksiologjik

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njoftohen me karakteristikat dhe veçorit dalluese të personaliteteve të cilat do të jenë në raport me ta në cilësi të ndryshme. - Dallojnë elementet dhe faktorët influentues pozitiv dhe ata degjenerues negativ në socium dhe në ambientin e punës sidomos të cilët ndërlidhen me stresin dhe stresorët e ndryshëm. - Identifikojnë se cilët janë faktorët rrezikues të shëndetit - Mësojnë se cilat janë teknikat dhe shkathtësitë e tejkalimit të situatave të renda stresuese

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Fatmir Çollakaj

  • 04 Dhjetor