Ekspertiza dhe analizat

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Ekspertiza dhe analizat

Përshkrimi

Në këtë sesion pjesëmarrësit do të njoftohen për kuptimin dhe rëndësinë e ekspertizës(deklaratës së ekspertit)) si provë në procedurë penale, mënyra se si ajo paraqitet, elementet esenciale të saj, ekspertimet e gabuara, të rrejshmet dhe pasojat e përdorimit të rezultateve të tyre në procedurë penale, çmuarja e vlerës provuese të deklaratës së ekspertit dhe vendi i kësaj në sistemin e provave në procedurën penale bashkëkohore

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Vlerësojnë pozitën e eksperit në procedurën penale; - Përshkruaj dallimet me ekspertit, dëshmitarit dhe personit profesional; - Përshkruajnë rastet kur ai mundë të përjashtohet nga dhënia e mendimit profesional; - Përshkruaj obligimet të drejtat dhe përgjegjësitë e ekspertit në procedure penale etj.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Ismet Ukshini

  • 12 Nëntor