Ekspertiza dhe analizat

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Ekspertiza dhe analizat

Përshkrimi

Gjatë këtij sesioni trajnues pjesëmarrësit do të njoftohen për risitë e ekspertimit dhe analizave sipas Kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës nr. 04/L-123 i cili ka filluar të aplikohet nga 01.01.2013

Objektivat

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Zgjerojnë njohuritë rreth ekspertit, ekspertimit, ekspertizës dhe analizave sipas kodit të ri të procedurës penale të Republikës së Kosovës(të datës 12.dhjetor 2012); - Dallimet në mes ekspertit, dëshmitarit dhe personit profesional; - Vlerësojnë rastet kur ai mundë të përjashtohet nga dhënia e mendimit profesional; - Identifikojnë obligimet të drejtat dhe përgjegjësitë e ekspertit në procedure penale etj

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Ismet Ukshini

  • 12 Nëntor