Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë

Përshkrimi

Instituti i marrëveshjës për pranimin e fajësisë në Kosovë, për herë të parë ka filluar të aplikohet me ndyshimin e Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale në vitin 2009. Me ndryshimin e nenit 62 dhe 73 të Kodit Penal të Kosovës është lejuar mundësia për të drejtat e palës së dëmtuar për ushtruar kërkesën pasurore –juridike, në rast të marrëveshjës për pranimin e fajësisë dhe të drejten e të akuzuarit për tu përfaqësuar nga avokati mbrojtrës në të gjitha fazat e procedurës pavarësishtë nga lloji dhe pesha e veprës penale

Objektivat

Në përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje që të: • Analizojnë institutin e marrveshjes për pranimin e fajësisë • Identifikojnë subjektet e marrveshjes për pranimin e fajësisë • Vlerësojnë roli e prokurorit të shtetit në marrveshjen për pranimin e fajësisë

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Haxhi Dërguti

  • 13 Nëntor