Roli i prokurorit në shqyrtim gjyqësor

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Roli i prokurorit në shqyrtimin gjyqësor

Përshkrimi

Në këtë modul pjesëmarrësve do tu jepen shpjegime lidhur me rolin dhe përgjegjësitë e prokurorit të shtetit në shqyrtimin fillestar dhe në shqyrtimin e dyte dhe në shqyrtimin gjyqësor. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi që të mësojnë se si duhet të interpretohen dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me rolin e prokurorit të shtetit. Po ashtu gjatë këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të analizojnë përgjegjësi

Objektivat

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Ushtrojnë përgjegjësitë e prokurorit të shtetit në shqyrtimin fillestar; - Dallojnë përgjegjësitë e prokurorit të shtetit në shqyrtimin fillestar;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Shyqyri Syla

  • 11 Dhjetor