Arsyetimi i vendimeve(ankesave, akteve akuzuese)

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Arsyetimi i vendimeve (akteve akuzuese/ankesave)

Përshkrimi

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit do të njoftohen rreth rëndësisë së shkrimit ligjor, tipareve që e bëjnë të qëndrueshëm siç janë qartësia, saktësia, konciziteti dhe komponenti analitik.

Objektivat

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit do të njoftohen rreth rëndësisë së shkrimit ligjor, tipareve që e bëjnë të qëndrueshëm siç janë qartësia, saktësia, konciziteti dhe komponenti analitik.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Bashkim Hyseni

  • 10 Dhjetor