Arsyetimi i vendimeve(ankesave,akteve akuzuese)

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Arsyetimi i vendimeve (akteve akuzuese/ankesave)

Përshkrimi

Në këtë sesion trajnues pjesëmarrësit do njihen me parimet e shkrimit ligjor, mënyrën e të shkruarit, organizimit, përmbajtjes në fraza të ndryshueshme të arsyetimit dhe shkrimit ligjor, rrjedhën e tij dhe rregullat procedurale

Objektivat

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij duhet të jenë në gjendje që të: - Aplikojnë parimet e shkrimit ligjor; - Zbatojnë rregullat për arsyetimin ligjor dhe aplikimin e këtyre rregullave në situata të ndryshme.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Bashkim Hyseni

  • 11 Dhjetor