Menaxhimi i rasteve

Moduli:

Nënmoduli:

Përshkrimi

Në fillim të këtij prezantimi do të shpjegojmë për kuptimin, natyrën dhe rëndësinë e planifikimit. Pas shpjegimit pjesëmarrësit do të diskutojnë për procesin e planifikimit, ku do të vazhdohet me prezantimin e fakteve se çka e dallon menaxhimin e procesit të planifikimit nga menaxhimi i rasteve në përgjithësi, si menaxhohet në bazë të objektivave, si planifikohet hetimi i rastit, çka përmban plani hetimor dhe si planifikohen masat individuale të hetimit

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që: - Të shpjegojnë kuptimin e planifikimit; - Të paraqesin dallimet në mes të menaxhimit të procesit të planifikimit nga menaxhimi i rasteve në përgjithësi; - Të menaxhojnë rastin në bazë të objektivave; - Të planifikojnë hetimin e rasteve; - Të përpilojnë planin e përgjithshëm hetimor dhe - Të planifikojnë masat individuale të hetimit

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Valdet Gashi

Ardian Hajradaj

  • 14 Janar