Menaxhimi i rasteve

Moduli:

Nënmoduli:

Përshkrimi

Në fillim të këtij prezantimi do të shpjegojmë, dhe me pjesëmarrësit do të diskutojmë për kuptimin, natyrën dhe rëndësinë e dëshmive në procedurën penale. Më pas do të vazhdojmë me përshkrimin se si mblidhen këto dëshmi, në çka bazohet mbledhja e tyre, çka përmban pjesa e planit hetimor që ka të bëjë me mbledhjen e dëshmive dhe ku e kanë burimin këto dëshmi

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që: - Të shpjegojnë kuptimin dhe rëndësinë e dëshmive në procedurën penale; - Të zbatojnë drejtë mbledhjen e dëshmive; - Të përpilojnë pjesën e planit hetimor që ka të bëjë me mbledhjen e dëshmive; - Të identifikojnë burimet nga të cilat mund të mblidhen dëshmitë; - Të vlerësojnë kuptimin dhe rëndësinë e dosjes hetimore; - Të përshkruajnë formën dhe përmbajtjen e dosjes së standardizuar hetimore; - Të përdorin metoda bashkëkohore për mbledhjen e dëshmive për dosjen hetimore

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Valdet Gashi

Ardian Hajradaj

  • 15 Janar