Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar

Moduli:

Nënmoduli:

Përshkrimi

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë paraqitet si nevojë në këto kohë moderne meqë krimi i ka tejkaluar kufijtë e brendshëm dhe ka marrë dimension ndërkombëtarë. Në këtë botë gjithnjë e më të ndërvarur, asnjë vend nuk mund të luftoj krimin në mënyrë efektive pa bashkëpunim mes shteteve për të parandaluar dhe për të zbuluar krimin. Kështu që është e një rëndësie të madhe aftësia e shteteve për të ndihmuar njëri-tjetrin shpejt dhe në mënyrë efikase.

Objektivat

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: - njohin bazën ligjore të bashkëpunimit juridik ndërkombëtarë në Kosovë; - mësojnë rëndësinë e bashkëpunimit juridik ndërkombëtarë në çështjet penale; - njohin rolin e tyre si prokurorë të ardhshëm për veprim të shpejtë tek rastet me bashkëpunim juridik ndërkombëtarë ; - zbatojnë dispozitat ligjore lidhur me bashkëpunimin juridik ndërkombëtarë në çështjet penale; - përmbushin rolin e tyre si prokurorë të ardhshëm për veprim të shpejtë tek rastet me bashkëpunim juridik ndërkombëtarë

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Armend Hamiti

  • 15 Janar