Procedura jo kontestimore

Procedura jo kontestimore

Përshkrimi

Objektivat

Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve të Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas në për çështjet nga procedura jo kontestimore

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Zenel Leku

Drita Rexhaj

  • 12 Qershor