Tryezë me gjyqtarë: Prezantimi i punës rreth- "Manuali i jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të drejtat e Njeriut dhe referimi në të nga gjykatat e rregullta"

Tryezë me gjyqtarë: Prezantimi i punës rreth- "Manuali i jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të drejtat e Njeriut dhe referimi në të nga gjykatat e rregullta"

Përshkrimi

Objektivat

Përfshirja e rekomandimeve të gjyqtarëve në përmbledhjen/manulin e Jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të drejtet a enjeriut dhe referimi në të nga gjykatat e rregullta

Vendi i mbajtjes

Prishtinë