Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale

Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale

Përshkrimi

• Bashkëkryerja;

• Shtytja dhe ndihma në kryerjen e veprës penale;

• Bashkimi kriminal dhe marrëveshja për të kryer vepër penale;

• Kufijtë e përgjegjësisë penale dhe ndëshkimi për bashkëpunim;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Dallojnë format e bashkëpunimit;

• Analizojnë rastet kur kanë të bëjë me shtytjen dhe ndihmën në kryerjen e veprës penale;

• Zbatojnë drejtë procedurën lidhur me bashkimin kriminal;

• Vlerësojnë kufijtë e përgjegjësisë penale dhe ndëshkimit për bashkëpunim

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Afrim Shala

Skender Çoçaj

  • 04 Shtator