Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsioni – Sesioni II

Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsioni – Sesioni II

Përshkrimi

1. Analizat forenzike

• Përdorimi i mjeteve të institucioneve relevante për luftimin e korrupsionit në qasjen në të

dhënat financiare.

2. Analizimi i transaksioneve të rriskut të lartë

• Përdorimi i mjeteve të institucioneve relevante për luftimin e korrupsionit në qasjen në

rekordet financiare;

• Analizimi i transaksioneve të rriskut të lartë.

3. Intervistat dhe përgatitja për gjykim

• Teknikat e intervistimit dhe sfidat;

• Intervistimi i dëshmitarëve potencial;

• Intervistimi i objektivëve të mundshëm

• Radhitja e provave;

• Argumentet e mundshme të mbrojtjes dhe sfidatnë gjyq.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

• Analizojnë procesin e planifikimit të prokurimit;

• Kuptojnë dhe zbërthejnë dosjen e tenderit;

• Vlerësojnë specifikacionet teknike dhe njoftimin indikativ;

• Kuptojnë elementet për zgjedhjen e kontraktorit dhe dhënies së çmimit;

• Identifikojnë indikatorët e korrupsionit që lidhen me prokurimin publik;

• Të hartojnë një plan për hetimin e veprave penale të korrupsionit në prokurimin publik.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Drita Hajdari

Bashkim Hyseni

  • 05-06 Shtator