Mënyrat e fitimit të pronësisë dhe mbrojtja e saj

Mënyrat e fitimit të pronësisë dhe mbrojtja e saj

Përshkrimi

• Procedura në kontestet e pengim posedimit dhe të drejtës së servitutit;

• Elementet e aktit të pengim posedimit dhe servitutit;

• Afatet për mbrojtje gjyqësore në kontestet e pengim posedimit dhe të servitutet;

• Praktika gjyqësore lidhur me këto konteste;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Dallojnë specifikat e kontesteve të pengim posedimit dhe të drejtës së posedimit;

• Dallojnë padinë e pengim posedimit nga paditë tjera;

• Identifikojnë kushtet për mbrojtjen nga akti i pengim posedimit;

• Zbatojnë drejtë afatet për mbrojtje gjyqësore në kontestet e pengim posedimit dhe te

servitutet;

• Zbatojnë drejtë praktikën gjyqësore lidhur me këto konteste;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

  • 05 Shtator