Neni 5 i KEDNJ – e drejta për liri dhe siguri

Neni 5 i KEDNJ – e drejta për liri dhe siguri

Përshkrimi

• Rastet e parashikuar me ligj për heqje të lirisë;

• Kur personi burgoset ligjërisht, pas një dënimi të dhënë nga një gjykatë kompetente;

• Kur personi arrestohet ose burgoset ligjërisht, për mos zbatim të ndonjë urdhri të dhënë nga

gjykata;

• Kur është arrestuar ose paraburgosur për tu quar para autoritetit gjyqësor kompetent;

• Heqja e lirisë së një të mituri ligjërisht për të cilin është vendosur edukimi i mbikëqyrur;

• Heqja ligjërisht e lirisë së një personi për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve;

• Heqja e lirisë për parandalimin e hyrjes së parregullt në atë vend, ose zhvillimi i procedurës

së dëbimit ose ekstradimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

• Analizojnë drejtë dispozitën e nenit 5 të KEDNJ;

• Njohin efektet që dalin nga neni 5 i Konventës;

• Vlerësojnë parimet dhe kriteret e parapara me Konventën për të Drejtat e Njeriut me rastin e

heqjes së lirisë së personit;

• Integrojnë këto parime në rastet praktike në gjykatë;

• Vlerësojnë balancin në mes të Konventës dhe legjislacionit vendor me rastin e heqjes së lirisë

së personit

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Bashkim Hyseni

Ismet Ukshini

  • 11 Shtator