Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore – familjare

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore – familjare

Përshkrimi

• Parimet për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve sipas legjislacionit vendor dhe

ndërkombëtarë;

• Kriteret që merr për bazë gjykata në rastet e besimit të fëmijëve;

• Parimet për përcaktimin e alimentacionit;

• Roli aktiv që duhet të ketë gjykata ne këto çështje/konteste;

• Rrëmbimi ndërkombëtar i fëmijëve në çështjet civile-procedura;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Zbatojnë mbrojtje efikase dhe efektive të të drejtave të fëmijëve gjatë procedurës së

shkurorëzimit;

• Interpretojnë dhe zbatojnë drejtë ligjin me rastin e besimit, ruajtjes dhe kujdesit të fëmijëve;

• Vendosin për alimentacion duke respektuar drejtshmërinë;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Gorenje

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Valon Totaj

Lumni Sallauka

  • 13-14 Shtator