Terrorizmi

Përshkrimi

• Veprat penale të terrorizmit;

• Format e kryerjes së veprave penale të terrorizmit;

• Praktikat më të mira në luftimin e kësaj dukurie.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Zgjerojnë njohuritë për veprat penale të terrorizmit;

• Analizojnë format e paraqitjes së veprës penale të terrorizmit;

• Zbatojnë instrumentet e përshtatshme për luftimin kundër veprës penale të terrorizmit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Hamdi Ibrahimi

Drita Hajdari

  • 18 Shtator