Procedurat sipas ankesës në Dhomën e Posaçme

Përshkrimi

• Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë;

• Përgjigja dhe kundërpërgjigja;

• Afatet për paraqitjen e ankesës;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

• Kuptojnë se kujt mund t’i drejtohet ankesa dhe si paraqitet ajo;

• Identifikojnë se cilat janë afatet ligjore për paraqitjen e ankesës;

• Vlerësojnë se çka duhet të përmbaj një ankesë;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Sylejman Nuredini

Shkelzen Sylaj

  • 19 Shtator