Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës – Sesioni II

Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës – Sesioni II

Përshkrimi

Faza e implementimit të kontratës

Rreziqet indikativë të korrupsionit në fazat e prokurimit

• Vlerësimi i Nevojave/përcaktimi i kërkesave;

• Përgatitja/Procesi i dizajnimit dhe përgatitja e dokumenteve të ofertimit;

• Zgjedhja e kontraktorit dhe faza e dhënies së çmimit;

• Faza e implementimit të kontratës

Skemat korruptive dhe problemet e ndërlidhura me mashtrim

• Pagesa e haraçit;

• Konflikti i interest;

• Skemat e kurdisjes së ofertave

• Ofertomi konspirativ;

• Skemat mashtruese.

Planifikimi i hetimit dhe ndjekja

• Përmbajtja e planit të hetimit;

• Identifikimi i burimeve të informacionit;

• Planifikimi i kontrollit të shtëpisë dhe përgjimi;

• Planifikimi i përdorimit të informatorëve;

• Planifikimi i gjurmimit të aseteve.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

• Analizojnë procesin e planifikimit të prokurimit;

• Kuptojnë dhe zbërthejnë dosjen e tenderit;

• Vlerësojnë specifikacionet teknike dhe njoftimin indikativ;

• Kuptojnë elementet për zgjedhjen e kontraktorit dhe dhënies së çmimit;

• Identifikojnë indikatorët e korrupsionit që lidhen me prokurimin publik;

• Të hartojnë një plan për hetimin e veprave penale të korrupsionit në prokurimin publik.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Admir Shala

Agim Sheqiri

  • 13-14 Dhjetor