Të drejtat e pronësisë intelektuale – të drejtat e autorit

Përshkrimi

• Mbrojtja juridike në aspektin civile dhe penal;

• Mbrojtja alternative e të drejtave të autorit – shoqatat profesionale;

• Procedura gjyqësore për mbrojtjen e të drejtës së autorit;

• Kontrata për bartjen e të drejtës së autorit;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Vlerësojnë pretendimet për shkelje të së drejtës së autorit;

• Njohin procedurat ligjore dhe aplikimin e tyre në mbrojtjen e kësaj të drejte;

• Aplikojnë mënyrat dhe punët juridike për bartjen e së drejtës së autorit nga një titullar në

tjetrin;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Valon Kashtanjeva

Mahir Tutuli

  • 25 Shtator